Pergolayiti
Take a fresh look at your lifestyle.

Ilegal #2

5 4 110

 

Se pa pou dat mwen t ap tann pou mwen souse tèt djòl Marco. E sa mwen te santi lè bouch nou t ap jwe youn ak lòt lan te plis pase sa mwen te konn imajine. Mwen pa konnen si se paske mwen te fè anpil tan ap espere moman an, anvi mwen pou li te fè tout kò m ap tranble. E mwen pa t ka tann pou Marco satisfè m. Mwen te vle li manyen m tout kote, mwen te anvi santi li sou chak santimèt koridò kò m. Bouch Marco te gen yon ti gou wonm. Mwen souri lè mwen imajine li te pran de kout kleren espesyalman pou li vin afwonte m. Lè nou resi dekole bouch nou, souf nou te wo, je Marco t ap limen. Pa te gen dout sou sa, nèg lan te anvi mwen tou e menm plis pase mwen te anvi l. Mwen retire wòb ki te sou mwen an mwen voye l lotbò. Marco fè kèk segonn ap admire m. Souri ki te sou bouch li an te fè mwen konprann klèman li te renmen sa l wè yo. Apresa li depoze bouch li sou youn nan tete m. Marco fè n vire li ban m plas li an, li plake m nan pòt la. Pandan li t ap souse tete gòch mwen, yon men l t ap woule pwent lòt la. Mwen t ap danse sou plas, kò m t ap jigote anba karès Marco yo. Li desann sou vant mwen ak yon bann ti bo mouye. Lè li rive pi ba egzakteman kote mwen t ap tann li an, li pase yon pye mwen sou kou li. Li bo arebò kwis mwen anvan li kòmanse manje lanbi m. Sansasyon yo te tèlman fò, mwen te pran tranble pi plis pase anvan. Mwen te blije kenbe pòt lan ak yon men pou mwen pa tonbe. Lòt men an te kenbe tèt Marco byen di nan mitan janm mwen.

Li sa tou>> Ilegal #1


De je mwen te fèmen, mwen t ap mòde po bouch mwen pou mwen pa fè bri. Mwen te vle Marco kanpe, mwen te vle Marco kontinye. Mwen pa te ka sipòte ankò anmenmtan mwen te vle plis. Kòmsi sa pa te sifi, nèg lan jwenn yon mwayen pandan li ap bay tèt langèt mwen kout lang lan li rantre de dwèt nan koko m. Yo te glise anndan byen fasil tèlman mwen te mouye. Fwa sa a, tèt mwen te sanlè pati. Bouch mwen pa te ka kenbe alsiyis yo ankò. Mwen chante pou tout sen. Danmbala ak Ayida pa te fouti pa renmen lwanj mwen t ap ba yo a. Kòmsi Marco te aktive pou sa, li stope tout karès nan moman egzak mwen ta pral vini an. Li wete pye m ki te sou kou li a epi li kanpe. Li t ap gade m ak on ti souri nan kwen. Li te konnen byen sa li fè m nan. Mwen, fistrasyon m te vizib. Mwen di misye :

Yow Marco sa w fè m la ?

Souf mwen te wo kou moun ki sot kouri yon maraton epi vwa mwen t ap tranble nan pawòl yo.

Li pa te reponn mwen. Mwen souke misye.

Marco wi !

– Kounya mwen sonje mwen te gen yon bagay pou mwen al fè Samie. Fòk mwen ale kounya sinon mwen riske anreta.

Mwen pa t bezwen manbo pou m te konprann Marco te byen prepare kou li an. Mwen tèlman te sezi, mwen pa te jwenn anyen pou mwen reponn li. Mwen jis te kontante mwen ap gade l. Mwen t ap imajine jan li t ap rejwi nan kè l pou sa li sot fè mwen an. Mwen ki te panse mwen se yon gwo jwè epi se mwen ki t ap mennen jwèt la, Marco te sot pwouve mwen menm si li te kite m mennen jwèt la, li te gen pi bon kat pase mwen. E si se te yon chanpyona foutbòl, gòl li te sot ban mwen an t ap konte pou de (2).

Mwen ale wi Samie.

Li ranje chemiz sou li epi li ouvri pòt la, men anvan li soti, li gade mwen epi li di m :

N a kontinye yon lòt jou. Pa fini poukont ou non Samie. Pa twonpe m ak dwèt ou.

Lanmèd Marco.

Li ri fason mwen te vyolan nan pawòl mwen yo epi li ale. Jan bagay yo te kanpe sèk la te fè tout san nan kò mwen tounen dlo. Mwen te pran kèk minit anvan mwen resi ranmase wòb mwen epi ale nan chanm mwen. Mwen te deside pran yon beny pou m desann chalè ki te sou mwen an. Mwen te gen gwo anvi fin satisfè tèt mwen poukont mwen, men mwen pa konn poukisa, mwen te deside obeyi Marco, tankou mi nan douch lan t ap ka al rakonte misye mwen pa t koute sa li te di m fè yo. Mwen reyalize menm si mwen te an kolè kont misye, mwen te renmen sa li sot fè mwen an. Li te konnen mwen anvi l, li t ap fè grangou mwen te genyen pou li an monte pi plis toujou. E sa te mete mwen nan yon eta kote mwen pa t ka rive eksplike nivo eksitasyon mwen an. Se premye fwa yon gason te fè efè sa sou mwen. Yo toujou twò anvi m pou yo kanpe nan wout…

Apre mwen te fin benyen, mwen te twò ap panse ak Marco pou m te konsantre m sou lòt bagay. Mwen pa t ka retire imaj li nan tèt mwen. Lespri mwen te rete bloke sou souvni men l sou tete m ak vant mwen, dwèt li anndan bouboun mwen epi bouch li bò kou m, arebò kwis mwen ak sou tèt krèk mwen. Sa te fè m anvi misye pi plis toujou. Yon anvi mwen pa t janm genyen ankò depi lè m te rankontre ak Frédéric.


*


Lè mwen t ap fè reto yon epòk kote m te inosan toujou, mwen te gen on zanmi m ki te rele Myriam. Nou te toujou konn ansanm. Menm pwofesè nan lekòl la te remake atachman nou te genyen youn pou lòt. Se sa ki fè depi gen devwa an gwoup, yo te toujou mete nou nan menm ekip. Yo te konnen nou nan tout lekòl la paske nou te bèl anpil epi tou nou te gen bèl pèfòmans eskolè. Mwayèn nou pa t janm pi ba pase 7. Paran Myriam t ap viv lòtbò dlo, li te abite ak gran sè li Pamela ki te marye depi 3 lane. Zanmitay mwen ak Myriam te fè sè l la apresye m anpil. Anpil fwa lè li achte yon bagay pou Myriam, li te konn fè mwen kado menm bagay la tou.


Jou Myriam t ap fete 17 lane li, mwen te gen akò paran m pou mwen te dòmi lakay li. Se jou swa sa mwen ta pral fè konesans ak mari Pamela ki te Frédéric. Mwen pa t janm gen chans rekonèt li. Se Pamela ankò ki te prezante mwen bay mari l. Pandan li t ap fè elòj mwen bay misye li pa te remake je nèg la pa t soti sou mwen.  Apre fèt lan, pandan Myriam t ap dòmi akote m nan, mwen m t ap panse ak kijan bòfrè l t ap plede gade m pandan tout sware a. Chak kou m te chèche yon kwen pou m chita, li te toujou jwenn yon mannyè pou je l tonbe nan je m. Sa te jennen m epi flate m an menm tan. Mwen te toujou konnen m bèl, paran m ak fanmi m te toujou fè m santi sa. Men mwen pa t konsyan de efè sa te ka gen sou gason. Epi pou yon jèn fi ki te gen 16 lane sèlman, mwen te byen vini. Dèyè m te gentan men lajè.

Mwen potko janm gen mennaj. Malgre Myriam te toujou ap nwi zòrèy mwen ak bèl moman li te konn viv ak pa li yo, sa pa te janm ban mwen anvi genyen. Mwen te prefere li ti aleken m, gade ti fim pòno m epi woule ti kè militon m poukont mwen.

Plis pase twa semèn apre fèt Myriam nan, mwen pa t rive retire Frédéric nan panse m. Fòk mwen te pale ak misye. Mwen te pran nimewo l nan telefòn Myriam san manmzèl pa konnen. Se konsa mwen te vin zanmi ak Frédéric. Kontrèman ak Marco ki pa t jan m koze, Frédéric li menm te fè sa. Li pa te kache etonman l pou fason mwen te reponn ak envitasyon l yo. Ni gen madanm ni gen 39 lane li a pa t deranje mwen. Mwen jis te bezwen li pran prekosyon pou Pamela pa t aprann sa ki t ap pase ant mwen ak li. Mwen tou m t ap pran prekosyon pa m, menm si l pa t fasil ditou pou mwen rive kache Myriam yon bagay. Konsyans mwen te konn di m pa kontinye akoz jan Pamela te apresye m kòm zanmi pou Myriam, men anvi mwen yo te pi fò. Kiryozite m ak lanmou m te gen pou Frédéric te avegle m. Sa pouse m trayi de zanmi epi fè m pa t konsyan Frédéric se pwofite l t ap pwofite m. Li vre m te konn sa m t ap viv la epi anvi sa, men m te timoun toujou. Nayivte mwen, inosans mwen ak mank nan relasyon m te gen ak paran m pa t pèmèt mwen idanyifye m pat sipoze nan relasyon ak yon moun ki majè. Tout sa m te konprann nan moman an se te sa : premye fwa mwen t ap viv yon istwa menm jan ak pèsonaj liv aleken mwen te konn li yo. M te vle rive jiskobou.

Premye fwa Frédéric kouche m, li te mennen m nan yon kay paran li te mouri kite pou li. Li te fè sa ak anpil tandrès. Pa sèlman paske m te tifi, men Frédéric se yon moun konsa li te ye. Janyiyès li pa t gen limit. Li te toujou ap di m li renmen m. Fason l te konn aji avè m, te pwouve sa tou. Jouk jodi ya, mwen toujou souri lè mwen panse ak senserite mwen te konn li nan je l lè l di m sa menm si m pap padone l jan l te jwe ak timoun mwen te ye a.

Men Myriam ak Pamela te dekouvri nou. Onètman, mwen te pi soufri paske m te pèdi Myriam pase relasyon mwen ak Frédéric lan te kraze. M te pran jouman anba bouch medam yo nan gou Jezi. Sa fè m mal lè m panse jan yo te aji se kòmsi se mwen sèlman ki te koupab. M te deside fè filo nan yon lòt lekòl paske nan epòk lan m te wont Myriam epi kwè vrèman sa k te pase an se fòt pa m. Depi lè a m pa janm regen yon relasyon zanmitay konsa ankò. M pral reyalize pita istwa sa te kite gwo enpak sikolojik sou mwen. Solitid mwen te vle pèsyade tèt mwen m renmen an te gen rapò dirèk ak sa. Mwen pa t chwazi gen zanmi sitou fi paske m te tèlman pèsyade sa ki te pase an se mwen ki te lakoz, m fini panse depi m zanmi ak on fi, zanmitay mwen avè l pap anpeche kouche ak mennaj li depi m anvi sa. Men se pa t yon manti totalman. Paske mwen renmen danje. Mwen renmen lè m ilegal. Mwen renmen manyen sa ki pa pou mwen. Se ti defo m. Se ti peche m.

*


Sa pa t pran tan pou mwen ak Marco rewè. Paske ni mwen ni li pa t ka reziste. Nan de jou ki te swiv vizit li lakay la, te gen anpil tansyon nan mesaj nou yo. Nou tou de t ap eksprime klèman sa nou youn te anvi fè lòt. Nou te pran randevou pou m ale wè l lakay li. Se sa ki te mennen m devan baryè wouj sa..

 

Li sa tou>> Se pa pou Dat #4

A swiv…

Envoyez-nous vos textes, faîtes partie de l'aventure Pergolayiti

5 commentaires
 1. Damaelle Marcelin dit

  La prochaine fois que je lirai ce texte j’aurais besoin de mon petit ami à mes côtés..Sof ke Mpa ta renmen nan plas Samie ?
  Joli texte,j’apprécie beaucoup.

 2. Flomise dit

  Bon , mwen retire ti chapo pay mwen, pou m felisite ‘w paske tèks ou yo telman bèl m felisite w e lè map li yo sou stati Dufresne se yon bagay waw. Anfen map tann suivi an men ou mechant wi tèks ou pa ka li san yon moun iligal bò kote w non. Bwavo.

 3. Jean louis dit

  Bravo pou Bèl Text la, istwa a fem vibre. Bon Bagay. Map tan #4 la mwn enpasyan.

 4. Mahma dit

  Yon gwo tonton konpliman pou tèks ilegal la.
  Mwen renmen Jan w chwazi mo kreyòl yo ,pi ,san fransize yo?
  Bon travay.?

 5. M.Legars dit

  J’adore la nudite de votre créole, l’érotisme de votre clavier (rire, de votre plume). C’est bien le coin que vous avez laisser pour que les lecteurs puissent donner leur touche dans l’histoire en stimulant leur imagination.
  J’espère en traversant (baryè wouj ) vous serez plus descriptive. Quelque chose manque de ce côté. C’est de l’érotisme l’activation de tous les sens est plus que nécessaire,soyez plus précise. Les filles gemissent mais pas de la même façon, alors faites découvrir la particularité du personnage. Ilegal, akonpanye teks avec plus de photos illustratives.

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.